menusearch
hogoogi.ir

وکالت دعاوی

header
یکشنبه دوازدهم آبان ۹۸
(1)
(0)
وکالت دعاوی

ماده ۳۱ ـ هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

 

ماده 32 - وزارتخانهها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شرکتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي،شهرداريها و بانکها ميتوانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود ياکارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

1- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.

2 - دوسال سابقه کار قضايي يا وکالت بهشرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وکالت. تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. ارائه معرفينامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.

ماده 33 - وکلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند که به موجب قوانين راجع به وکالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.

ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وکالتنامه هاي تنظيمي در ايران، وکيل ميتواندذيل وکالتنامه تأييد کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا يا مهر کرده يا انگشت زده است. در صورتي که وکالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يکي از مأمورين سياسي يا کنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي وکالتنامه اشخاص مقيم در کشورهاي فاقد مأمور سياسي يا کنسولي ايران به موجب آئيننامهاي خواهد بود که توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وکالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب درصورتجلسه قيد و به امضاي موکل ميرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند. تبصره - درصورتي که موکل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انکار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را که موکل استثناء کرده يا توکيل در آن خلاف شرع باشد،ليکن در امور زير بايد اختيارات وکيل در وکالتنامه تصريح شود:

1 - وکالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي.

2 - وکالت در مصالحه و سازش.

3 - وکالت در ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وکالت در تعيين جاعل.

5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.

6 - وکالت در توکيل.

7 - وکالت در تعيين مصدق و کارشناس.

8 - وکالت در دعواي خسارت.

9 - وکالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

12 - وکالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.

13 - وکالت در ادعاي اعسار.

14 - وکالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره 1 - اشاره به شمارههاي يادشده دراين ماده بدون ذکر موضوع آن، تصريح محسوب نميشود.

تبصره 2 - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توکيل نميباشد.

ماده 36 - وکيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محکوم به و وجوه ايداعي به نام موکل راخواهد داشت که در وکالتنامه تصريح شده باشد.

ماده 37 - اگر موکل وکيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وکيل معزول اطلاع دهد. عزل وکيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وکيل بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي موکل برسد.

ماده 38 - تا زماني که عزل وکيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وکالت، همچنين ابلاغهايي که از طرف دادگاه به وکيل ميشودمؤثر در حق موکل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وکيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وکيل نخواهد شناخت. ماده 39 - درصورتي که وکيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار ميکند که شخصا يا توسط وکيل جديد، دادرسي را تعقيبنمايد و دادرسي تا مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديد حداکثر به مدت يک ماه متوقف ميگردد. وکيلي که دادخواست تقديم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وکيل و اخطار رفعنقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ ميشود، رفع نقص به عهده موکل است.

ماده 40 - درصورت فوت وکيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وکالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي به تأخير نميافتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد ميکند و با ذکر موارد توضيح به موکل اطلاع ميدهد که شخصا ياتوسط وکيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضرشود.

ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب ميشود: 1 - فوت يکي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.

2- ابتلاء به مرضي که مانع از حرکت بوده يا حرکت، مضر تشخيص داده شود.

3 - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

4- وقايع خارج از اختيار وکيل که مانع از حضور وي در دادگاه شود. وکيل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبي با دلايل آن براي جلسه محاکمه بهدادگاه ارسال دارد.دادگاه درصورتي بهآن ترتيب اثر ميدهد که عذراو را موجه بداند، درغير اينصورت جريان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وکيل اطلاع خواهد داد. درصورتيکه جلسه دادگاه به علت عذر وکيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موکل اطلاع دهد. دراينصورت، جلسه بعدي دادگاه بهعلت عدم حضور وکيل، تجديد نخواهد شد.

ماده 42 - درصورتي که وکيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهي که حضور او برابر قانون آيين دادرسي کيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توکيل، وکيل ديگري معرفي نمايد.

ماده 43 - عزل يا استعفاء وکيل يا تعيين وکيل جديد بايد در زماني انجام شود که موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير اينصورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد کرد.

ماده 44 - درصورتي که يکي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وکيل معرفي کرده و به هيچيک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارساللايحه توسط هر دو يا حضور يکي از آنان با وصول لايحه از وکيل ديگر براي رسيدگي دادگاه کافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وکيل غايب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکيل يا يکي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نمودهباشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موکل نيز اطلاع داده ميشود. دراينصورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وکيل تجديد نخواهد شد.

ماده 45 - وکيلي که در وکالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وکيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوانعالي کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدوررأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را بهموکل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روزابلاغ به وکيل ياد شده محسوب است مگر اينکه موکل ثابت نمايد از استعفاء وکيل بياطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوبخواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکيل ضرر و زياني به موکل وارد شود، وکيل مسؤول ميباشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر وفرجام وکيل مستعفي قبول ميشود و مدير دفتر دادگاه مکلف است بهطور کتبي بهموکل اخطار نمايد که شخصاً اقدام کرده يا وکيل جديد معرفي کند و يااگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکيلي که حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکيل در توکيل نيز نباشد، معتبرنخواهد بود.

ماده 47 - اگر وکيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجامخواهي فوت کند يا ممنوع از وکالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادربه انجام وظيفه وکالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. تبصره - درمواردي که طرح دعوا يا دفاع به وسيله وکيل جريان يافته و وکيل يادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کليه آراي صادره بايد به اوابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وکيل محسوب ميگردد.

گالری تصاویر محصول
وکالت در دعاوی
 برنامه نویسی
 برنامه نویسی
تصاویر
بیشتر